O portálu

Tento portál je provozován firmou RPIC-ViP, s.r.o. a je zam??en na problematiku rozvoje lidských zdroj? a zam?stnanosti v Moravskoslezském kraji. Je ur?en širokému spektru uživatel? – zam?stnavatel?m, investor?m, uchaze??m o práci a ve?ejnému sektoru.


Portál obsahuje t?i základní prvky:

Regionální zam?stnanecká agentura, která poskytuje služby zam?stnavatel?m hledajícím vhodné zam?stnance nebo lidem hledajícím uplatn?ní na trhu práce

Projekt Equal – Kompetence, který je zam??en na vývoj a ov??ování nástroj? a metodik pro hodnocení a rozvoj vybraných kompetencí pro zam?stnance a uchaze?e o práci

Regionální informa?ní systém RESA, který je zam??en na statistiky a analýzy z oblasti trhu práce a ekonomiky Moravskoslezského kraje a je ur?en zejména pro podniky, investory, vzd?lavatele, samosprávu a ve?ejnou správu.