Aktuality

Více než deset on-line test? je k dispozici

Další on-line sebehodnotící testy jsou k dispozici na stránkách www.mamenato.cz v sekci Otestujte se.

M?žete si ov??it, jak jste na tom nap?íklad v oblasti kompetence k podnikavosti, flexibilit?, výkonnnosti, samostatnosti, k plánování a organizaci práce, k aktivnímu p?ístupu, ?ešení problém? atd. Na rozdíl od prvních uve?ejn?ných test? se zm?nil také zp?sob vyhodnocování a grafické znázorn?ní. Výsledek absolvovaných testíku nep?edstavují definitivní v?deckou výpov??. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podn?t k zamyšlení, zda by s tím nešlo n?co ud?lat, nap?íklad absolvováním našich trénink?.

Pro anglicky mluvící nebo ty, kte?í si cht?jí osv?žit svou angli?tinu, jsou p?ipraveny také p?eklady t?chto test?.

Poslední úprava: 30.04.2007