Aktuality

Co m?žeme využít dnes, neodkládejme na zít?ek

Využití informací z Regionální observato?e trhu práce v Moravskoslezském kraji bylo tématem setkání tém?? 80 odborník? na problematiku trhu práce a zam?stnanosti. Seminá? uspo?ádala v úterý 22. ledna 2008 v zasedacím sále Autoklubu ?R v Praze spole?nost RPIC-ViP.

Mezi ú?astníky diskuse byli jak zástupci trhu – p?edstavitelé Hospodá?ské komory ?R, asociace zam?stnavatel?, Hutnictví železa, OS KOVO, tak i zástupci ve?ejné správy z Ministerstva práce a sociálních v?cí, Ministerstva pr?myslu a obchodu, Národního ústavu odborného vzd?lávání, kraj?, ú?ad? práce v krajích, Národního vzd?lávacího fondu, CzechInvestu apod.

Spole?nost RPIC-ViP se, vedena heslem "Co m?žeme využívat dnes, neodkládejme na zít?ek", rozhodla p?edstavit nejen svou Regionální observato? trhu práce a její pilotní projekt RESA (Regionální systém analýz trhu práce, zam?stnanosti a ekonomického rozvoje), ale i projekty svých koleg? jako nap?. projekt RISA (Absolventi škol a jejich uplatn?ní v praxi Vysoké školy podnikání) ?i Národní soustavu povolání a sektorové rady provozované firmou Trexima. Observato?e vycházejí z osv?d?ených zahrani?ních zkušeností a jsou speciáln? vyvinuté pro pot?eby ?eské republiky.

Všechny informa?ní systémy slouží k jedinému ú?elu – pomáhat firmám i lidem zorientovat se na trhu práce, p?edpovídat vývoj v regionu, kvalifika?ní pot?eby a podle toho se za?ídit. Jak uvedl Ji?í Bra?ka z Národního fondu vzd?lávání: "Informa?ní portál a sektorové studie dávají šanci zam?stnavateli získat kvalitního zam?stnance a zárove? i zam?stnanci získat kvalitního zam?stnavatele."

Tajemník Hospodá?ské komory Vladimír Šiška apeloval na všechny ?ešitele projekt?: "Propojte výsledná data všech vašich informa?ních portál? a dejte šanci klient?m rychle a snadno pot?ebná data získat".

Zden?k Karásek, ?editel a jednatel RPIC-ViP, uzav?el diskusi slovy: "Mysleme na uživatele, aby se v systémech i datech snadno zorientovali, vzájemn? poznávejme své produkty, vtáhn?me do hry názorové v?dce z politiky i ekonomiky, propojujme izolované projekty, a? mají systémový dopad na konkurenceschopnost ?R."

Poslední úprava: 24.01.2008