Aktuality

Kariéra 2008+ nabídne ?ešení bariér na trhu práce

Ve dnech 19. – 21. b?ezna 2008 se v prostorách VŠB-TU Ostrava uskute?ní KARIÉRA 2008+. Sou?ástí akce je Veletrh pracovních p?íležitostí SYMBIÓZA 2008, který se bude konat 19. b?ezna, a mezinárodní konference "Kompetentní lidé - konkurenceschopné regiony", jež prob?hne ve dnech 20. a 21. b?ezna.

Hlavním cílem projektu KARIÉRA 2008+ je vytvo?ení tv?r?ího prost?edí k p?ekonání bariér ve vztazích vzd?lávacích instituci, absolvent? a zam?stnavatel?.

KARIÉRA 2008+ navazuje na uplynulých šest ro?ník? veletrhu pracovních p?íležitostí Symbióza. Klí?ovou aktivitou t?ídenní akce je mezinárodní konference "Kompetentní lidé – konkurenceschopné regiony" za p?ítomnosti ?eských i zahrani?ních kapacit v oblasti trhu práce, p?ípravy na zam?stnání a zam?stnanosti. Ú?ast p?islíbil Vladimír Špidla (evropský komisa? pro zam?stnanost, sociální v?ci a rovné p?íležitosti), celosv?tový rozm?r konferenci dodají David Arkless (viceprezident spole?nosti Manpower, Velká Británie), Eugene Hall (USA), který na praktickém p?íklad? p?edstaví, jak p?ipravovat lidi pro dynamicky se rozvíjející firmy, a další.

Více informací naleznete na:

http://www.rpic-vip.cz/web/index.php?id=5&clanek=12&PHPSESSID=e05152a7ffd4c1f0132dcfad9d22ce44

Poslední úprava: 22.02.2008