Aktuality

Odborné znalosti absolvent? dobré, m?kké dovednosti horší

Profesní p?ipravenost absolvent? vysokých škol v Moravskoslezském kraji hodnotí jako dobrou až vynikající celkem 60% zam?stnavatel?, s úrovní tzv. m?kkých dovedností, mezi n?ž pat?í nap?íklad schopnost komunikace v cizích jazycích, je to horší.

Vyplývá to z dotazníkového šet?ení u stovky regionálních firem. Zatímco v poskytování profesních znalostí vysoké školy dlouhodob? dosahují dobrých výsledk?, nap?. hodnocení jazykových dovedností student? dopadlo mnohem h??e. Pouze 11% absolvent? je podle respondent? z ?ad moravskoslezských firem p?ipraveno na vynikající úrovni, 23% dob?e, 44% dostate?n? a 22% špatn? až nedostate?n?.

„Výzkumy potvrzují, že ?eské vysoké školy p?ipravují své absolventy výborn? po odborné stránce, ale pro úsp?ch v zam?stnání jsou ?asto d?ležit?jší tzv. m?kké faktory, tedy to, jak je ?lov?k schopen své dovednosti prezentovat a prodat, jak je schopen komunikovat a kooperovat se svými kolegy, jak je flexibilní nebo odolný v??i stresu,“ ?íká Zden?k Karásek, ?editel spole?nosti RPIC-ViP.

Poslední úprava: 18.03.2008