Aktuality

M?kké dovednosti na veletrhu inovací

Dne 22. a 23. dubna 2008 se v Národním dom? na Vinohradech v Praze konala záv?re?ná konference Programu Iniciativy Spole?enství EQUAL v ?R s podtitulem "Veletrh inovací pro otev?ený trh práce".

Program Iniciativy Spole?enství EQUAL je založený na partnerství a mezinárodní spolupráci. V ?R je realizován v programovacím období 2004-2006 s celkovým rozpo?tem 44 mil. EUR. Je financován z ESF a spolufinancován z ?eského státního rozpo?tu a jeho ?ízením bylo v ?R pov??eno MPSV ?R (tzv. ?ídící orgán).

Jednotlivé projekty programu EQUAL se zam??ují na vývoj a testování nových nástroj? s cílem zvýšit zam?stnanost a zam?stnatelnost u skupin obyvatelstva znevýhodn?ných na trhu práce. Jedná se nap?íklad o zdravotn? postižené, dlouhodob? nezam?stnané, ženy po mate?ské dovolené, osoby bez p?íst?eší, etnické menšiny, cizince, starší lidi, mládež, absolventy škol apod.

Záv?re?ná konference byla p?íležitostí k p?edstavení vyvinutých nástroj? tv?rc?m politik a expert?m v daných problematikách a podpo?it tak ší?ení a prosazování t?chto produkt? do politiky a praxe. Konference byla založena na interaktivních workshopech. Spole?nost RPIC-ViP nap?íklad s ú?astníky vedla ?ízenou diskusi s pomocí speciáln? vyvinutého výukového videoprogramu ur?eného pro trénink kompetence ke kooperaci.

V pr?b?hu obou dn? rovn?ž probíhaly výstavky projektových výstup?, které byly jedine?nou p?íležitostí hovo?it p?ímo s jejich autory.

Poslední úprava: 30.04.2008