Aktuality

Kompetence jdou do sv?ta

Od ledna 2008 je spole?nost RPIC-ViP zapojena do projektu CECE – Competent Entrepreneur – Competitive Employee, jehož cílem je zvýšení adaptability a zam?stnatelnosti sou?asné i potenciální pracovní síly prost?ednictvím rozvoje klí?ových kompetencí.

RPIC-ViP zde upravuje 11 ze 14 tréninkových modul?, které jsou následn? p?ekládány a zavád?ny do systému vzd?lávání dosp?lých partnery v Belgii, Polsku, Špan?lsku a Velké Británii. 11. a 12. zá?í prob?hne školení trenér? z t?chto zemí na Ostravici.

Projekt CECE je p?íkladem mezinárodní aktivity, díky níž se tréninkové programy ur?ené pro rozvoj m?kkých dovedností budou dostávat z ?eské republiky dále do sv?ta. Další z takových aktivit je projekt Be competent, Be Sapiens, který se bude soust?edit na transfer portugalského tréninkového programu spole?nosti B-sapiens a prezentaci ?eské kompetence pro mezikulturní porozum?ní.

V pr?b?hu zá?í by se m?lo rozhodnout, jestli bude schválen projekt NETCOMP pro podporu rozvoje klí?ových kompetencí prost?ednictvím digitalizace a internetu. Jedním z jeho hlavních cíl? je vybudovaní European Digital Content Network.

Od ?íjna bude RPIC-ViP zapojen rovn?ž do projektu mature@EQF, který se zam??uje na rozvoj kvalifikace zam?stnanc? i nezam?stnaných st?edního i staršího v?ku. Nej?erstv?jší zprávou je schválení projektu na ší?ení našich kompetencí v Turecku v rámci programu Leonardo. 

Více informací se dozvíte v záv?re?ném Bulletinu, který byl vydán u p?íležitosti ukon?ení projektu EQUAL - Kompetence pro trh práce. Ke stažení zde.

Poslední úprava: 24.09.2008