Aktuality

Kompetence jdou do sv?ta

Od ledna 2008 je spole?nost RPIC-ViP zapojena do projektu CECE – Competent Entrepreneur – Competitive Employee, jehož cílem je zvýšení adaptability a zam?stnatelnosti sou?asné i potenciální pracovní síly prost?ednictvím rozvoje klí?ových kompetencí.

RPIC-ViP zde upravuje 11 ze 14 tréninkových modul?, které jsou následn? p?ekládány a zavád?ny do systému vzd?lávání dosp?lých partnery v Belgii, Polsku, Špan?lsku a Velké Británii. 11. a 12. zá?í prob?hne školení trenér? z t?chto zemí na Ostravici.

Projekt CECE je p?íkladem mezinárodní aktivity, díky níž se tréninkové programy ur?ené pro rozvoj m?kkých dovedností budou dostávat z ?eské republiky dále do sv?ta. Další z takových aktivit je projekt Be competent, Be Sapiens, který se bude soust?edit na transfer portugalského tréninkového programu spole?nosti B-sapiens a prezentaci ?eské kompetence pro mezikulturní porozum?ní.

V pr?b?hu zá?í by se m?lo rozhodnout, jestli bude schválen projekt NETCOMP pro podporu rozvoje klí?ových kompetencí prost?ednictvím digitalizace a internetu. Jedním z jeho hlavních cíl? je vybudovaní European Digital Content Network.

Od ?íjna bude RPIC-ViP zapojen rovn?ž do projektu mature@EQF, který se zam??uje na rozvoj kvalifikace zam?stnanc? i nezam?stnaných st?edního i staršího v?ku. Nej?erstv?jší zprávou je schválení projektu na ší?ení našich kompetencí v Turecku v rámci programu Leonardo. 

Více informací se dozvíte v záv?re?ném Bulletinu, který byl vydán u p?íležitosti ukon?ení projektu EQUAL - Kompetence pro trh práce. Ke stažení zde.

Poslední úprava: 24.09.2008

Na studijní návšt?vu p?ijedou osobnosti z šesti stát? EU

Skupina deseti specialist? z celé Evropy se chystá na odbornou stáž s tématem rozvoje m?kkých dovedností, která prob?hne ve dnech 6. – 10. ?íjna v prostorách RPIC-ViP v Ostrav?.

 Setkání se uskute?ní díky programu Evropské unie SVES - Studijní návšt?vy.
Týdenního programu se zú?astní osobnosti z Holandska, Velké Británie, Portugalska, Itálie, Špan?lska a Polska. Spole?nost RPIC-ViP p?edstaví sv?j systém tréninku 14 m?kkých dovedností, který vyvinula díky iniciativ? EQUAL v projektu Kompetence pro trh práce.

Program SVES je zam??ený na podporu evropské spolupráce prost?ednictvím týdenních studijních návšt?v, jejichž cílem je vým?na zkušeností, získaní nových informací v oblasti vzd?lávání a navázání p?ímých kontakt?.

Více informací:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu
http://www.naep.cz

Kontaktní osoba:

Diana Suciu
Tel.: 596 616 796

Poslední úprava: 02.09.2008

Jak dopadl Zlatý Orel aneb výsledky spokojenosti s tréninky

V pr?b?hu projektu Equal "Kompetence pro trh práce" bylo uskute?n?no 42 pilotních trénink?, které ov??ovaly vyvinutá cvi?ení, manuály a metodiku jednotlivých kompetencí.

Tréninky prošlo 415 ú?astník?, kte?í vypl?ovaly dotazníky spokojenosti. Tyto tréninky se uskute?nily v hotelu Zlatý Orel na Ostravici, kam byli ú?astníci dopraveni, m?li zajišt?no ubytování, stravu a volný program. Každý z trénink? trval t?i dny, které se ú?astníci mohli pln? soust?edit na rozvoj svých   m?kkých dovedností tedy „soft skills“.

Kdo byli ú?astníci?
Ú?astníci trénink? byli rozd?leni do t?í úrovní (modul?), na základ? d?íve provedeného Assessment Centra (AC), což výb?r uchaze??. Každá skupina m?la své dva lektory. Cílová skupina, ze které byli ú?astníci vybráni: uchaze?i o zam?stnání, zam?stnanci podnik? procházejících restrukturalizací, matky vracející se na trh práce po mate?ské dovolené, zam?stnanci malých a st?edních podnik?, podnikatelé malých a st?edních firem, absolventi škol.

Hodnocení se nebojíme!
Hodnocení prob?hlo až v poslední den tréninku, po ukon?ení všech aktivit. P?ed samotným vypln?ním dotazníku byli ú?astníci seznámeni s ú?elem a zp?sobem vyhodnocení. Hodnotící nástroj byl tvo?en jako dotazník se škálovými otázkami v rozmezí hodnot 1-5. Mezi hodnocené oblasti pat?ilo: hodnocení obsahu seminá?e, hodnocení lektor? (2 lekto?i pro každou skupinu), organizace tréninku a souhrn hodnocení.

Celkem dotazník obsahoval 19 škálových otázek. Na základ? získaných výsledk? byla vytvo?ena celková analýza, která porovnávala data dle celkového pr?m?ru a mediánu ze získaných hodnot.

Co nám ?ekly mediány?
Pro zachování objektivity výsledk? bylo zvoleno hodnotící kritérium míry centrální tendence – medián. Dosažené hodnoty mediánu za jednotlivé kompetence byly v rozmezí 4,65 – 4,95. Bližší seznámení s výsledky za jednotlivé kompetence viz graf níže.

Nejvyšších hodnot mediánu dosáhly kompetence K11 (kompetence k aktivnímu p?ístupu), K1 (kompetence k efektivní komunikaci) a K5 (kompetence k uspokojení zákaznických pot?eb). Mezi výsledky jednotlivých kompetencí není markantní rozdíl, jelikož rozptyl hodnot se pohybuje v desetinách. Tyto t?i kompetence byly ú?astníky celkov? hodnoceny nejlépe, protože v nich ú?astníci mohou spat?it jejich zna?ný p?ínos pro každodenní praxi (jak v osobním život?, tak v pracovním procesu). Sv?d?í o tom také nejvyšší dosažený pr?m?r mediánu výsledku na tvrzení: „Myslím, že to, co jsem se nau?il, uplatním v praxi.“

Naopak nejnižších hodnot mediánu dosáhly kompetence K3 (kompetence k podnikavosti), K7 (kompetence k samostatnosti) a K8 (kompetence k ?ešení problému). Tyto kompetence vykazují mén? viditelný posun v rozvoji m?kkých dovedností v rámci jednoho tréninku. Jejich užite?nost a využití získaných znalostí se projevují až p?i samotném pravidelném používání v b?žné praxi. Ú?astníci se domnívají, že nabyté dovednosti v praxi p?íliš neuplatní, což je pouze subjektivní pocit.

Využijeme to v praxi?
Pokud se zam??íme na výsledky získané za jednotlivé oblasti hodnocení, tak ze získaných hodnot m?žeme usoudit, že tréninky jsou obsahov? velmi dob?e p?ipraveny. Certifikovaní lekto?i mají profesionální p?ístup a forma organizace i pr?b?h tréninku vyhovuje ú?astník?m, kte?í se mohou lépe soust?edit na rozvoj m?kkých dovedností. Souhrnné hodnocení vychází p?ízniv?. Ú?astníci nachází využití kompetencí pro praxi a trénink by doporu?ili svým koleg?m a známým.

Za PS3 Ing. Petra Adásková

PowerPointovou prezentaci s výsledky najdete zde.

Poslední úprava: 06.08.2008

Jak se d?lá RATING aneb hodnocení trenérských organizací

Jednou z hlavních aktivit pracovní skupiny 3 v rámci projektu Equal "Kompetence pro trh práce" bylo vyvinout a ov??it nástroj pro hodnocení trenérských organizací.

Jejich úsilí padlo na úrodnou p?du a p?ináší to své ovoce (tedy výsledky). Chcete v?d?t jak ud?lat ten správný RATING? Následující informace jsou ur?eny práv? Vám.

Co tedy je RATING?
Rating je zp?sob hodnocení organizace, jehož výsledkem je stru?né ozna?ení, udávající úsp?šnost organizace. Slouží hlavn? zákazník?m vzd?lávací organizace. Mezi zákazníky pat?í p?ímí ú?astníci vzd?lávacích program? (nap?. trenérské organizace, vzd?lávací soukromé, státní, školy atd.) a nep?ímí ú?astníci vzd?lávacích program? (nap?. zam?stnavatelé, ÚP, studenti ?i rodi?e). Pro trenérské organizace byla vytvo?ena stupnice hodnocení, která kategorizuje organizace podle výše dosaženého skóre. Kde ozna?ení písmenem ratingu odpovídá ?íselného rozmezí na stupnici od 0 do 100.

?ím si prošly trenérské organizace?
Trenérské organizace byly hodnoceny v t?chto kategoriích dle modelu EFQM (více informací o této metodice na www.efqm.org ):

- P?edpoklady
o úrove? ?ízení, strategie a cíle organizace;
o zdroje, lidské zdroje, externí pracovníci;
o systém, procesy;

- Výsledky
o spokojenost zákazníka;
o dosažené výsledky v oblasti vzd?lávání a tréninku kompetencí,
o image organizace – u okolí, zam?stnanc?, partner?.

Každá z t?chto oblastí m?la p?i hodnocení ur?enou váhu dle d?ležitosti. Hodnocení probíhalo formou rozhovoru a v?cné kontroly, kdy dva hodnotitelé kladli otev?ené otázky typu: „Co?“, „Pro??“, „Kdy?“, „Jak?“ atd. Práv? ú?astí dvou hodnotitel? je zajišt?na objektivita hodnocení. Získané poznatky si zapisovaly do formulá?e „Hodnocení trenérské organizace“. Spole?n? byly porovnány a diskutovány výsledky, aby byl stanoven objektivní kone?ný výsledek.

Pod lupou RATINGu
Celkem ratingem prošlo 14 r?zných vzd?lávacích organizací. Rating nebyl pro trenérskou organizaci náro?ný, sta?ilo mít chu? získat zp?tnou vazbu, ochotu odpovídat na dotazy a ob?tovat n?kolik hodin svého ?asu.
Výsledné hodnoty ratingu se pohybovaly v rozmezí od 47,2 do 68,0. V?tšina hodnocených trenérských organizací spadá do kategorie „B – ?eská špi?ková“. Organizace získaly p?ehled o svých silných i slabých stránkách. Byly seznámeny se svým postavením na trhu a byla jim vypracována doporu?ení pro další rozvoj. V následující tabulce je p?ehled za jednotlivé organizace samoz?ejm? anonymn?.
 
Tímto mi dovolte za pracovní skupinu 3 pod?kovat všem zú?astn?ným organizacím za pozitivní p?ístup a vst?ícnost p?i pilotním provedení RATINGu v jejich vzd?lávacích organizacích. D?kujeme a p?ejeme hodn? úsp?ch? v budoucnu.

Ing. Petra Adásková

PowerPointovou prezentaci k tématu najdete zde.

Poslední úprava: 06.08.2008

M?kké dovednosti na veletrhu inovací

Dne 22. a 23. dubna 2008 se v Národním dom? na Vinohradech v Praze konala záv?re?ná konference Programu Iniciativy Spole?enství EQUAL v ?R s podtitulem "Veletrh inovací pro otev?ený trh práce".

Program Iniciativy Spole?enství EQUAL je založený na partnerství a mezinárodní spolupráci. V ?R je realizován v programovacím období 2004-2006 s celkovým rozpo?tem 44 mil. EUR. Je financován z ESF a spolufinancován z ?eského státního rozpo?tu a jeho ?ízením bylo v ?R pov??eno MPSV ?R (tzv. ?ídící orgán).

Jednotlivé projekty programu EQUAL se zam??ují na vývoj a testování nových nástroj? s cílem zvýšit zam?stnanost a zam?stnatelnost u skupin obyvatelstva znevýhodn?ných na trhu práce. Jedná se nap?íklad o zdravotn? postižené, dlouhodob? nezam?stnané, ženy po mate?ské dovolené, osoby bez p?íst?eší, etnické menšiny, cizince, starší lidi, mládež, absolventy škol apod.

Záv?re?ná konference byla p?íležitostí k p?edstavení vyvinutých nástroj? tv?rc?m politik a expert?m v daných problematikách a podpo?it tak ší?ení a prosazování t?chto produkt? do politiky a praxe. Konference byla založena na interaktivních workshopech. Spole?nost RPIC-ViP nap?íklad s ú?astníky vedla ?ízenou diskusi s pomocí speciáln? vyvinutého výukového videoprogramu ur?eného pro trénink kompetence ke kooperaci.

V pr?b?hu obou dn? rovn?ž probíhaly výstavky projektových výstup?, které byly jedine?nou p?íležitostí hovo?it p?ímo s jejich autory.

Poslední úprava: 30.04.2008

Odborné znalosti absolvent? dobré, m?kké dovednosti horší

Profesní p?ipravenost absolvent? vysokých škol v Moravskoslezském kraji hodnotí jako dobrou až vynikající celkem 60% zam?stnavatel?, s úrovní tzv. m?kkých dovedností, mezi n?ž pat?í nap?íklad schopnost komunikace v cizích jazycích, je to horší.

Vyplývá to z dotazníkového šet?ení u stovky regionálních firem. Zatímco v poskytování profesních znalostí vysoké školy dlouhodob? dosahují dobrých výsledk?, nap?. hodnocení jazykových dovedností student? dopadlo mnohem h??e. Pouze 11% absolvent? je podle respondent? z ?ad moravskoslezských firem p?ipraveno na vynikající úrovni, 23% dob?e, 44% dostate?n? a 22% špatn? až nedostate?n?.

„Výzkumy potvrzují, že ?eské vysoké školy p?ipravují své absolventy výborn? po odborné stránce, ale pro úsp?ch v zam?stnání jsou ?asto d?ležit?jší tzv. m?kké faktory, tedy to, jak je ?lov?k schopen své dovednosti prezentovat a prodat, jak je schopen komunikovat a kooperovat se svými kolegy, jak je flexibilní nebo odolný v??i stresu,“ ?íká Zden?k Karásek, ?editel spole?nosti RPIC-ViP.

Poslední úprava: 18.03.2008

Zden?k Karásek o konferenci Kariéra 2008+ na TV Polar

Ve dnech 19. – 21. b?ezna 2008 se v prostorách VŠB-TU Ostrava uskute?ní KARIÉRA 2008+. Sou?ástí akce je Veletrh pracovních p?íležitostí SYMBIÓZA 2008, který se bude konat 19. b?ezna, a mezinárodní konference "Kompetentní lidé - konkurenceschopné regiony", jež prob?hne ve dnech 20. a 21. b?ezna. 

Spoluorganizátorem konference je firma RPIC - ViP. Její ?editel - Zden?k Karásek - p?iblížil její význam divák?m TV Polar. Zde je odkaz: http://www.polar.cz/tvportaly/rta-ostrava/host-dne-7-3-2008---zdenek-karasek/

Poslední úprava: 10.03.2008

Kariéra 2008+ nabídne ?ešení bariér na trhu práce

Ve dnech 19. – 21. b?ezna 2008 se v prostorách VŠB-TU Ostrava uskute?ní KARIÉRA 2008+. Sou?ástí akce je Veletrh pracovních p?íležitostí SYMBIÓZA 2008, který se bude konat 19. b?ezna, a mezinárodní konference "Kompetentní lidé - konkurenceschopné regiony", jež prob?hne ve dnech 20. a 21. b?ezna.

Hlavním cílem projektu KARIÉRA 2008+ je vytvo?ení tv?r?ího prost?edí k p?ekonání bariér ve vztazích vzd?lávacích instituci, absolvent? a zam?stnavatel?.

KARIÉRA 2008+ navazuje na uplynulých šest ro?ník? veletrhu pracovních p?íležitostí Symbióza. Klí?ovou aktivitou t?ídenní akce je mezinárodní konference "Kompetentní lidé – konkurenceschopné regiony" za p?ítomnosti ?eských i zahrani?ních kapacit v oblasti trhu práce, p?ípravy na zam?stnání a zam?stnanosti. Ú?ast p?islíbil Vladimír Špidla (evropský komisa? pro zam?stnanost, sociální v?ci a rovné p?íležitosti), celosv?tový rozm?r konferenci dodají David Arkless (viceprezident spole?nosti Manpower, Velká Británie), Eugene Hall (USA), který na praktickém p?íklad? p?edstaví, jak p?ipravovat lidi pro dynamicky se rozvíjející firmy, a další.

Více informací naleznete na:

http://www.rpic-vip.cz/web/index.php?id=5&clanek=12&PHPSESSID=e05152a7ffd4c1f0132dcfad9d22ce44

Poslední úprava: 22.02.2008

Co m?žeme využít dnes, neodkládejme na zít?ek

Využití informací z Regionální observato?e trhu práce v Moravskoslezském kraji bylo tématem setkání tém?? 80 odborník? na problematiku trhu práce a zam?stnanosti. Seminá? uspo?ádala v úterý 22. ledna 2008 v zasedacím sále Autoklubu ?R v Praze spole?nost RPIC-ViP.

Mezi ú?astníky diskuse byli jak zástupci trhu – p?edstavitelé Hospodá?ské komory ?R, asociace zam?stnavatel?, Hutnictví železa, OS KOVO, tak i zástupci ve?ejné správy z Ministerstva práce a sociálních v?cí, Ministerstva pr?myslu a obchodu, Národního ústavu odborného vzd?lávání, kraj?, ú?ad? práce v krajích, Národního vzd?lávacího fondu, CzechInvestu apod.

Spole?nost RPIC-ViP se, vedena heslem "Co m?žeme využívat dnes, neodkládejme na zít?ek", rozhodla p?edstavit nejen svou Regionální observato? trhu práce a její pilotní projekt RESA (Regionální systém analýz trhu práce, zam?stnanosti a ekonomického rozvoje), ale i projekty svých koleg? jako nap?. projekt RISA (Absolventi škol a jejich uplatn?ní v praxi Vysoké školy podnikání) ?i Národní soustavu povolání a sektorové rady provozované firmou Trexima. Observato?e vycházejí z osv?d?ených zahrani?ních zkušeností a jsou speciáln? vyvinuté pro pot?eby ?eské republiky.

Všechny informa?ní systémy slouží k jedinému ú?elu – pomáhat firmám i lidem zorientovat se na trhu práce, p?edpovídat vývoj v regionu, kvalifika?ní pot?eby a podle toho se za?ídit. Jak uvedl Ji?í Bra?ka z Národního fondu vzd?lávání: "Informa?ní portál a sektorové studie dávají šanci zam?stnavateli získat kvalitního zam?stnance a zárove? i zam?stnanci získat kvalitního zam?stnavatele."

Tajemník Hospodá?ské komory Vladimír Šiška apeloval na všechny ?ešitele projekt?: "Propojte výsledná data všech vašich informa?ních portál? a dejte šanci klient?m rychle a snadno pot?ebná data získat".

Zden?k Karásek, ?editel a jednatel RPIC-ViP, uzav?el diskusi slovy: "Mysleme na uživatele, aby se v systémech i datech snadno zorientovali, vzájemn? poznávejme své produkty, vtáhn?me do hry názorové v?dce z politiky i ekonomiky, propojujme izolované projekty, a? mají systémový dopad na konkurenceschopnost ?R."

Poslední úprava: 24.01.2008

Kompetence do všech škol?

Více než 4 000 žák? základních a st?edních škol v Moravskoslezském kraji už m?lo p?íležitost vyzkoušet si unikátní tréninkové programy, které slouží k rozvoji tzv. klí?ových kompetencí.

Žáci a studenti si díky projektu "Kompetence pro trh práce" formou zážitkového u?ení osvojují základní m?kké dovednosti, které jsou v sou?asnosti klí?ové pro úsp?ch na trhu práce i v soukromém život?. Jedná se nap?íklad o schopnost komunikace, kooperace, ?ešení problému nebo orientace v informacích.

Hlavní ?ešitel projektu, spole?nost RPIC-ViP, zorganizoval se svými partnery 20. prosince 2007 ve své pražské pobo?ce prezentaci dosažených výsledk? pro zástupce parlamentu, p?edstavitele státní správy (ministerstvo školství) a pro odborné instituce jako je Výzkumný ústav pedagogický, Národní ústav odborného vzd?lávání ?i Ústav pro informace ve vzd?lávání.

Více se dozvíte zde: http://www.rpic-vip.cz/web/index.php?id=5&clanek=6&PHPSESSID=7f4254d03b3340707130379bc779ab26

Poslední úprava: 03.01.2008

Stáhn?te si nový bulletin

Zá?ijové ?íslo Bulletinu pro zm?nu v p?íprav? lidských zdroj? si m?žete stáhnout na stránkách  www.mamenato.cz - rubrika Bulletin.
Obsahuje dvanáct stran plných informací a zajímavostí týkající se projektu Kompetence pro trh práce. Nové ?íslo p?ináší nejen informace o projektu, jeho partnerech a mezinarodních partnerstvích, ale také fakta o prob?hnuvších trénincích, reportáže z konference ?i n?kterých mezinárodních akcí. Na ?tená?e ?ekají také rozhovory,  názory ú?astník? trénink?, informace o našich aktivitách se zahrani?ními partnery a ?ada pozoruhodných aktualit.
Poslední úprava: 14.09.2007

Více než deset on-line test? je k dispozici

Další on-line sebehodnotící testy jsou k dispozici na stránkách www.mamenato.cz v sekci Otestujte se.

M?žete si ov??it, jak jste na tom nap?íklad v oblasti kompetence k podnikavosti, flexibilit?, výkonnnosti, samostatnosti, k plánování a organizaci práce, k aktivnímu p?ístupu, ?ešení problém? atd. Na rozdíl od prvních uve?ejn?ných test? se zm?nil také zp?sob vyhodnocování a grafické znázorn?ní. Výsledek absolvovaných testíku nep?edstavují definitivní v?deckou výpov??. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podn?t k zamyšlení, zda by s tím nešlo n?co ud?lat, nap?íklad absolvováním našich trénink?.

Pro anglicky mluvící nebo ty, kte?í si cht?jí osv?žit svou angli?tinu, jsou p?ipraveny také p?eklady t?chto test?.

Poslední úprava: 30.04.2007

Z pr?zkumu mezi zam?stnavateli

?adu zajímavých analýz, které vzešly z pr?zkumu mezi zam?stnavateli v Moravskoslezském kraji najdete na stránkách  http://resa.rza.cz v sekci Analýzy a soubory ke stažení.

Poslední úprava: 18.04.2007