Aktuality

Jak se d?lá RATING aneb hodnocení trenérských organizací

Jednou z hlavních aktivit pracovní skupiny 3 v rámci projektu Equal "Kompetence pro trh práce" bylo vyvinout a ov??it nástroj pro hodnocení trenérských organizací.

Jejich úsilí padlo na úrodnou p?du a p?ináší to své ovoce (tedy výsledky). Chcete v?d?t jak ud?lat ten správný RATING? Následující informace jsou ur?eny práv? Vám.

Co tedy je RATING?
Rating je zp?sob hodnocení organizace, jehož výsledkem je stru?né ozna?ení, udávající úsp?šnost organizace. Slouží hlavn? zákazník?m vzd?lávací organizace. Mezi zákazníky pat?í p?ímí ú?astníci vzd?lávacích program? (nap?. trenérské organizace, vzd?lávací soukromé, státní, školy atd.) a nep?ímí ú?astníci vzd?lávacích program? (nap?. zam?stnavatelé, ÚP, studenti ?i rodi?e). Pro trenérské organizace byla vytvo?ena stupnice hodnocení, která kategorizuje organizace podle výše dosaženého skóre. Kde ozna?ení písmenem ratingu odpovídá ?íselného rozmezí na stupnici od 0 do 100.

?ím si prošly trenérské organizace?
Trenérské organizace byly hodnoceny v t?chto kategoriích dle modelu EFQM (více informací o této metodice na www.efqm.org ):

- P?edpoklady
o úrove? ?ízení, strategie a cíle organizace;
o zdroje, lidské zdroje, externí pracovníci;
o systém, procesy;

- Výsledky
o spokojenost zákazníka;
o dosažené výsledky v oblasti vzd?lávání a tréninku kompetencí,
o image organizace – u okolí, zam?stnanc?, partner?.

Každá z t?chto oblastí m?la p?i hodnocení ur?enou váhu dle d?ležitosti. Hodnocení probíhalo formou rozhovoru a v?cné kontroly, kdy dva hodnotitelé kladli otev?ené otázky typu: „Co?“, „Pro??“, „Kdy?“, „Jak?“ atd. Práv? ú?astí dvou hodnotitel? je zajišt?na objektivita hodnocení. Získané poznatky si zapisovaly do formulá?e „Hodnocení trenérské organizace“. Spole?n? byly porovnány a diskutovány výsledky, aby byl stanoven objektivní kone?ný výsledek.

Pod lupou RATINGu
Celkem ratingem prošlo 14 r?zných vzd?lávacích organizací. Rating nebyl pro trenérskou organizaci náro?ný, sta?ilo mít chu? získat zp?tnou vazbu, ochotu odpovídat na dotazy a ob?tovat n?kolik hodin svého ?asu.
Výsledné hodnoty ratingu se pohybovaly v rozmezí od 47,2 do 68,0. V?tšina hodnocených trenérských organizací spadá do kategorie „B – ?eská špi?ková“. Organizace získaly p?ehled o svých silných i slabých stránkách. Byly seznámeny se svým postavením na trhu a byla jim vypracována doporu?ení pro další rozvoj. V následující tabulce je p?ehled za jednotlivé organizace samoz?ejm? anonymn?.
 
Tímto mi dovolte za pracovní skupinu 3 pod?kovat všem zú?astn?ným organizacím za pozitivní p?ístup a vst?ícnost p?i pilotním provedení RATINGu v jejich vzd?lávacích organizacích. D?kujeme a p?ejeme hodn? úsp?ch? v budoucnu.

Ing. Petra Adásková

PowerPointovou prezentaci k tématu najdete zde.

Poslední úprava: 06.08.2008