Aktuality

Na studijní návšt?vu p?ijedou osobnosti z šesti stát? EU

Skupina deseti specialist? z celé Evropy se chystá na odbornou stáž s tématem rozvoje m?kkých dovedností, která prob?hne ve dnech 6. – 10. ?íjna v prostorách RPIC-ViP v Ostrav?.

 Setkání se uskute?ní díky programu Evropské unie SVES - Studijní návšt?vy.
Týdenního programu se zú?astní osobnosti z Holandska, Velké Británie, Portugalska, Itálie, Špan?lska a Polska. Spole?nost RPIC-ViP p?edstaví sv?j systém tréninku 14 m?kkých dovedností, který vyvinula díky iniciativ? EQUAL v projektu Kompetence pro trh práce.

Program SVES je zam??ený na podporu evropské spolupráce prost?ednictvím týdenních studijních návšt?v, jejichž cílem je vým?na zkušeností, získaní nových informací v oblasti vzd?lávání a navázání p?ímých kontakt?.

Více informací:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu
http://www.naep.cz

Kontaktní osoba:

Diana Suciu
Tel.: 596 616 796

Poslední úprava: 02.09.2008