Aktuality

Kompetence do všech škol?

Více než 4 000 žák? základních a st?edních škol v Moravskoslezském kraji už m?lo p?íležitost vyzkoušet si unikátní tréninkové programy, které slouží k rozvoji tzv. klí?ových kompetencí.

Žáci a studenti si díky projektu "Kompetence pro trh práce" formou zážitkového u?ení osvojují základní m?kké dovednosti, které jsou v sou?asnosti klí?ové pro úsp?ch na trhu práce i v soukromém život?. Jedná se nap?íklad o schopnost komunikace, kooperace, ?ešení problému nebo orientace v informacích.

Hlavní ?ešitel projektu, spole?nost RPIC-ViP, zorganizoval se svými partnery 20. prosince 2007 ve své pražské pobo?ce prezentaci dosažených výsledk? pro zástupce parlamentu, p?edstavitele státní správy (ministerstvo školství) a pro odborné instituce jako je Výzkumný ústav pedagogický, Národní ústav odborného vzd?lávání ?i Ústav pro informace ve vzd?lávání.

Více se dozvíte zde: http://www.rpic-vip.cz/web/index.php?id=5&clanek=6&PHPSESSID=7f4254d03b3340707130379bc779ab26

Poslední úprava: 03.01.2008