Aktuality

Jak dopadl Zlatý Orel aneb výsledky spokojenosti s tréninky

V pr?b?hu projektu Equal "Kompetence pro trh práce" bylo uskute?n?no 42 pilotních trénink?, které ov??ovaly vyvinutá cvi?ení, manuály a metodiku jednotlivých kompetencí.

Tréninky prošlo 415 ú?astník?, kte?í vypl?ovaly dotazníky spokojenosti. Tyto tréninky se uskute?nily v hotelu Zlatý Orel na Ostravici, kam byli ú?astníci dopraveni, m?li zajišt?no ubytování, stravu a volný program. Každý z trénink? trval t?i dny, které se ú?astníci mohli pln? soust?edit na rozvoj svých   m?kkých dovedností tedy „soft skills“.

Kdo byli ú?astníci?
Ú?astníci trénink? byli rozd?leni do t?í úrovní (modul?), na základ? d?íve provedeného Assessment Centra (AC), což výb?r uchaze??. Každá skupina m?la své dva lektory. Cílová skupina, ze které byli ú?astníci vybráni: uchaze?i o zam?stnání, zam?stnanci podnik? procházejících restrukturalizací, matky vracející se na trh práce po mate?ské dovolené, zam?stnanci malých a st?edních podnik?, podnikatelé malých a st?edních firem, absolventi škol.

Hodnocení se nebojíme!
Hodnocení prob?hlo až v poslední den tréninku, po ukon?ení všech aktivit. P?ed samotným vypln?ním dotazníku byli ú?astníci seznámeni s ú?elem a zp?sobem vyhodnocení. Hodnotící nástroj byl tvo?en jako dotazník se škálovými otázkami v rozmezí hodnot 1-5. Mezi hodnocené oblasti pat?ilo: hodnocení obsahu seminá?e, hodnocení lektor? (2 lekto?i pro každou skupinu), organizace tréninku a souhrn hodnocení.

Celkem dotazník obsahoval 19 škálových otázek. Na základ? získaných výsledk? byla vytvo?ena celková analýza, která porovnávala data dle celkového pr?m?ru a mediánu ze získaných hodnot.

Co nám ?ekly mediány?
Pro zachování objektivity výsledk? bylo zvoleno hodnotící kritérium míry centrální tendence – medián. Dosažené hodnoty mediánu za jednotlivé kompetence byly v rozmezí 4,65 – 4,95. Bližší seznámení s výsledky za jednotlivé kompetence viz graf níže.

Nejvyšších hodnot mediánu dosáhly kompetence K11 (kompetence k aktivnímu p?ístupu), K1 (kompetence k efektivní komunikaci) a K5 (kompetence k uspokojení zákaznických pot?eb). Mezi výsledky jednotlivých kompetencí není markantní rozdíl, jelikož rozptyl hodnot se pohybuje v desetinách. Tyto t?i kompetence byly ú?astníky celkov? hodnoceny nejlépe, protože v nich ú?astníci mohou spat?it jejich zna?ný p?ínos pro každodenní praxi (jak v osobním život?, tak v pracovním procesu). Sv?d?í o tom také nejvyšší dosažený pr?m?r mediánu výsledku na tvrzení: „Myslím, že to, co jsem se nau?il, uplatním v praxi.“

Naopak nejnižších hodnot mediánu dosáhly kompetence K3 (kompetence k podnikavosti), K7 (kompetence k samostatnosti) a K8 (kompetence k ?ešení problému). Tyto kompetence vykazují mén? viditelný posun v rozvoji m?kkých dovedností v rámci jednoho tréninku. Jejich užite?nost a využití získaných znalostí se projevují až p?i samotném pravidelném používání v b?žné praxi. Ú?astníci se domnívají, že nabyté dovednosti v praxi p?íliš neuplatní, což je pouze subjektivní pocit.

Využijeme to v praxi?
Pokud se zam??íme na výsledky získané za jednotlivé oblasti hodnocení, tak ze získaných hodnot m?žeme usoudit, že tréninky jsou obsahov? velmi dob?e p?ipraveny. Certifikovaní lekto?i mají profesionální p?ístup a forma organizace i pr?b?h tréninku vyhovuje ú?astník?m, kte?í se mohou lépe soust?edit na rozvoj m?kkých dovedností. Souhrnné hodnocení vychází p?ízniv?. Ú?astníci nachází využití kompetencí pro praxi a trénink by doporu?ili svým koleg?m a známým.

Za PS3 Ing. Petra Adásková

PowerPointovou prezentaci s výsledky najdete zde.

Poslední úprava: 06.08.2008